Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι

Α. Ορολογία

Με τον όρο «Πελάτης» ορίζεται ο πελάτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ο οποίος εκδηλώνει ενδιαφέρον και αγοράζει ένα προϊόν της ιστοσελίδας, δηλαδή μία υπηρεσία από τις προσφερόμενες σε αυτή.

Με τον όρο «Εταιρεία» ορίζεται το νομικό πρόσωπο Lotus AE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ που παρέχει τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τον «Πελάτη».
H ιστοσελίδα «Χωραφάκι» (xorafaki.gr) αποτελεί το κανάλι αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ της «Εταιρείας» και του «Πελάτη». H ιστοσελίδα έχει υποχρέωση να προσφέρει έγκυρες πληροφορίες για την κάθε υπηρεσία και να ενημερώνει αντίστοιχα τον κάθε ενδιαφερόμενο «Πελάτη».

Οι όροι χρήσης των εκάστοτε υπηρεσιών που περιγράφονται παρακάτω, εφαρμόζονται στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών εφόσον είναι δυνατόν.
Η «Εταιρεία» δε φέρει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης  των υπηρεσιών που έχουν ολοκληρωθεί ή /και παραδοθεί (εγχειρίδια, συστήματα διαχείρισης, μελέτες κ.λ.π.), στο πλαίσιο επανέκδοσης ή/ και αναθεώρησης της νομοθεσίας ή των εκάστοτε προτύπων.  

Β. Διαδικασία Αγοράς υπηρεσίας «Πριν την καλλιέργεια» & «Έχω εγκατεστημένη καλλιέργεια»

Ο Πελάτης επιλέγει την υπηρεσία που τον ενδιαφέρει και προχωρεί στην αντίστοιχη πληρωμή, σύμφωνα με το προκαθορισμένο τιμοκατάλογο κάθε υπηρεσίας. Η επιλεγείσα υπηρεσία ενεργοποιείται μετά την πληρωμή της (εξόφληση ή δόσεις).

Όταν ολοκληρωθεί η επιλογή και η πληρωμή της υπηρεσίας, η «Εταιρεία»  αποστέλλει στον πελάτη ένα ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση, εντός χρονικού διαστήματος  10 ημερών.

Σε περίπτωση που ο «Πελάτης» επιλέξει τις υπηρεσίες που αναφέρονται  «Πριν την καλλιέργεια», τότε υποχρεούται να παραδώσει δείγμα χώματος  από το/τα  αγροτεμάχιά του που θέλει να εξεταστεί/ούν (ακολουθώντας τις αντίστοιχες οδηγίες δειγματοληψίας) προκειμένου να διενεργηθεί  εδαφολογική ανάλυση ή να στείλει στην «Εταιρεία» ο ίδιος τα αποτελέσματα της εδαφολογικής ανάλυσης εντός δύο μηνών από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.

Για τις υπηρεσίες «Πριν την καλλιέργεια», εάν ο «Πελάτης» αποφασίσει να μην δώσει χώμα προς εδαφολογική ανάλυση, τότε θα πρέπει να ενημερώσει την «Εταιρεία» εντός δύο εβδομάδων από την πληρωμή ότι δεν θα συλλέξει χώμα για εδαφολογική ανάλυση και θα αποστείλει παλαιότερη εδαφολογική ανάλυση. Σε περίπτωση μη αποστολής δείγματος για ανάλυση ή αποτελεσμάτων εδαφολογικής ανάλυσης, ο «Πελάτης» αυτόματα συμφωνεί στην μη παροχή υπηρεσιών «Πριν την καλλιέργεια» και δέχεται ρητά κι ανεπιφύλακτα ότι δεν μπορεί να λάβει προτάσεις καθώς δεν θα είναι πλήρως και επιστημονικά τεκμηριωμένες λόγω έλλειψης βασικών στοιχείων.  Η «Εταιρεία» δεν υποχρεούται να παραδώσει μελέτη βασιζόμενη σε δευτερογενή στοιχεία της ευρύτερης περιοχής που βρίσκονται το/α αγροτεμάχια παρά μόνο εάν ζητηθεί από τον «Πελάτη» με δική του ευθύνη. 

Σχετικά με την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της κάθε εδαφολογικής ανάλυσης, η «Εταιρεία» δεν φέρει ευθύνη καθώς οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σε εξωτερικό  εργαστήριο και αφορούν στο κάθε δείγμα (παραλλακτικότητα και τρόπος δειγματοληψίας). Η υλοποίηση των υπηρεσιών ξεκινά με την παραλαβή των αποτελεσμάτων της εδαφολογικής ανάλυσης, του  συμπληρωμένου ερωτηματολογίου και με την ολοκλήρωση τυχόν πρόσθετων στοιχείων που μπορεί να ζητηθούν από την «Εταιρεία». Σημειώνεται ότι εφόσον ο «Πελάτης» επιθυμεί να αναλάβει η «Εταιρεία» την ανάλυση χώματος για λογαριασμό του, το κόστος αποστολής του χώματος προς την «Εταιρεία» επιβαρύνει τον «Πελάτη» βάσει του τιμοκαταλόγου και του είδους των αναλύσεων που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών θα κυμαίνεται έως 90 ημέρες από την στιγμή της ουσιαστικής ενεργοποίησης της υπηρεσίας δηλ. από την ημέρα παραλαβής των αποτελεσμάτων των εδαφολογικών αναλύσεων του «Πελάτη» και την παραλαβή των ερωτηματολογίων και τυχόν πρόσθετων στοιχείων από την «Εταιρεία».

Η υλοποίηση των υπηρεσιών βασίζεται στα αποτελέσματα της εδαφολογικής ανάλυσης (για την περίπτωση αξιοποίησης των αγροτεμαχίων) και στα δεδομένα που παρέχει ο «Πελάτης» στην «Εταιρεία»,  μέσω των απαντήσεών του  στα ειδικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια αλλά και σε οποιεσδήποτε άλλες διευκρινήσεις έχουν ζητηθεί από την «Εταιρεία» για την καλύτερη ανάλυση των δεδομένων.

Ακύρωση παραγγελίας
Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης ή ακύρωσης παραγγελίας μέχρι τις 10.00 το πρωί της επόμενης ημέρας από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του «Πελάτη».
Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να δώσει αληθή και ακριβή δεδομένα. Η «Εταιρεία» ουδεμία υποχρέωση και ευθύνη φέρει για την επαλήθευση των δεδομένων που δίνει ο «Πελάτης».
Η «Εταιρεία» υλοποιεί μελέτες για λογαριασμό του «Πελάτη», οι οποίες αποτελούν εργαλείο για την καλύτερη εκτίμηση των προοπτικών του στον αγροτικό ή/και μεταποιητικό  τομέα. Δεν αποτελεί μονόδρομο, ούτε και μελέτη βιωσιμότητας. Στηρίζεται στην τεχνογνωσία των επιστημόνων συνεργατών της «Εταιρείας» και στην ανάλυση των δεδομένων που παρέχει ο «Πελάτης». Για ολοκληρωμένη εμπειρογνωμοσύνη συνιστάται επιτόπια επίσκεψη στο εκάστοτε αγροτεμάχιο (εφόσον αφορά την αξιοποίησή του)  και κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον ενδιαφερόμενο. Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται με διαφορετική τιμολογιακή πολιτική από την «Εταιρεία» και μπορεί να ζητηθεί εξατομικευμένη προσφορά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Γ. Διαδικασία Αγοράς υπηρεσίας «Κατά την διάρκεια της καλλιέργειας»
Ο Πελάτης επιλέγει την υπηρεσία που τον ενδιαφέρει και προχωρεί στην αντίστοιχη πληρωμή, σύμφωνα με το προκαθορισμένο τιμοκατάλογο κάθε υπηρεσίας ή ανάλογα με την εξατομικευμένη προσφορά. Η επιλεγείσα υπηρεσία ενεργοποιείται μετά την πληρωμή της (εξόφληση ή δόσεις).

Γενικοί όροι
Όταν ολοκληρωθεί η επιλογή και η πληρωμή της υπηρεσίας, η «Εταιρεία»  αποστέλλει στον πελάτη έναν μοναδιαίο κωδικό για να κάνει login στην ειδική πλατφόρμα του xorafaki.gr, εντός χρονικού διαστήματος  3-5 ημερών. Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να δώσει αληθή και ακριβή δεδομένα στα διάφορα ερωτηματολόγια που θα του αποσταλούν.  Η «Εταιρεία» ουδεμία υποχρέωση και ευθύνη φέρει για την επαλήθευση των δεδομένων που δίνει ο «Πελάτης». 

Προσφορές
Για κάθε προσφορά που ζητείται από τον «Πελάτη» η «Εταιρεία» οφείλει να του απαντήσει εντός 30 ημερών, εφόσον έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Η επιλεγείσα υπηρεσία ενεργοποιείται μετά την αποδοχή της προσφοράς και πληρωμή της υπηρεσίας (εξόφληση ή δόσεις).

Αναλύσεις
Σχετικά με την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των αναλύσεων, η «Εταιρεία» δεν φέρει ευθύνη καθώς οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σε εξωτερικό  εργαστήριο  και αφορούν στο κάθε δείγμα (παραλλακτικότητα δειγματοληψίας, τρόπος δειγματοληψίας και αποστολής δείγματος). Εφόσον χρειαστεί και συμφωνηθεί ο Γεωπόνος μπορεί να αναλάβει την δειγματοληψία εδάφους, καρπού και φύλλων, με την σχετική επιβάρυνση, όπως ορίζεται από τον τιμοκατάλογο.

Επισκέψεις Γεωπόνου
Ο χρήστης οφείλει να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο με στοιχεία όπως τύπος καλλιέργειας, τοποθεσία προκειμένου να του αποσταλλεί προσφορά, το ίδιο ισχύει και στις υπηρεσίες αυτού του τύπου στις οποίες υπάρχει συγκεκριμένη τιμή. Τυχόν λάθη στην συμπλήρωση των στοιχείων  αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του πελάτη και όχι  της  «Εταιρείας». 
Οι προτεινόμενες επισκέψεις ανά καλλιέργεια αποτυπώνονται υπό μορφή πακέτου με συγκεκριμένη τιμή και αριθμό επισκέψεων. Δεν δύναται να μειωθούν παρά μόνο να αυξηθούν με την αντίστοιχη αγορά μεμονωμένης επίσκεψης. 
Οι επισκέψεις των Γεωπόνων στα αγροτεμάχια καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης και  μπορούν να μεταβληθούν ή να ακυρωθούν εφόσον υπάρχει ενημέρωση και από τα 2 μέρη τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία. Το xorafaki.gr προτείνει την κατάλληλη ημερομηνία επίσκεψης αλλά ο «Πελάτης» μπορεί με δική του ευθύνη να ορίσει την ημερομηνία.
Για την υπόδειξη και την διασφάλιση της προσβασιμότητας στα αγροτεμάχια είναι υπεύθυνος ο «Πελάτης» 
Η υπηρεσία «Επίσκεψη γεωπόνου» δεν περιλαμβάνει την ορθή εφαρμογή ή την επίβλεψη καλλιεργητικών εργασιών, η οποία αποκλειστικά βαρύνει τον «Πελάτη».
Η «Εταιρεία» δεν φέρει ευθύνη για την ορθή εφαρμογή των καλλιεργητικών εργασιών ή την αποτελεσματικότητα αυτών. Η «Εταιρεία» παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και είναι αποκλειστική δικαιοδοσία και ευθύνη του «Πελάτη» η εφαρμογή τους. Αναφέρεται ότι οποιεσδήποτε ζημιές/ αναποτελεσματικότητα προτεινόμενων εφαρμογών οφείλονται σε φυσικά καιρικά αίτια ή λανθασμένη εφαρμογή των καλλιεργητικών εργασιών δεν βαρύνουν την «Εταιρεία».

Πιστοποίηση
Το κόστος επιθεώρησης για την πιστοποίηση των ομάδων με τα προτεινόμενα πρότυπα συμπεριλαμβάνεται στο κόστος της προσφοράς που συντάσσεται ανά περίπτωση από το xorafaki.gr.  
Η αγορά της υπηρεσίας «πιστοποίηση» συνεπάγεται την αποδοχή των όρων του εκάστοτε προτύπου (βιολογική πιστοποίηση, global gap, agro ή άλλο) και τη σύναψη σύμβασης με τον εκάστοτε φορέα πιστοποίησης.
Η επιλογή του εκάστοτε φορέα πιστοποίησης πραγματοποιείται από το xorafaki.gr και γίνεται αποδεκτή από τον «Πελάτη», ενώ ταυτόχρονα ο Πελάτης αποδέχεται επιπλέον  τους όρους χρήσης του Φορέα.
Η τυχόν εμφάνιση μη συμμορφώσεων κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης και ο τρόπος κάλυψης αυτών αποτελούν ευθύνη του «Πελάτη». Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάλυψη μη συμμορφώσεων ή σε όποια άλλη περίπτωση ορίζεται από το εκάστοτε πρότυπο, ο φορέας μπορεί να προχωρήσει σε ανάκληση πιστοποιητικού.
Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή σε ομάδα συνοδεύεται με υπογραφή συμφωνητικού που ορίζει τον τρόπο λειτουργίας και εφαρμογής στο πλαίσιο του κάθε προτύπου. 
Οι ημερομηνίες των επιθεωρήσεων από ανεξάρτητο επιθεωρητή βάσει των αναφερόμενων προτύπων ορίζονται από το xorafaki.gr και ο «Πελάτης» οφείλει να αποδέχεται και να παρέχει κάθε πληροφορία στην διάρκεια της επιθεώρησης.

Δ. Διαδικασία Αγοράς υπηρεσίας «Μετά την σοδειά»
Ο Πελάτης επιλέγει την υπηρεσία που τον ενδιαφέρει και προχωρεί στην αντίστοιχη πληρωμή, σύμφωνα με το προκαθορισμένο τιμοκατάλογο κάθε υπηρεσίας ή με την αποδοχή της εξατομικευμένης προσφοράς. Η επιλεγείσα υπηρεσία ενεργοποιείται μετά την πληρωμή της (εξόφληση ή δόσεις).
Όταν ολοκληρωθεί η επιλογή και η πληρωμή της υπηρεσίας, η «Εταιρεία»  αποστέλλει στον πελάτη ένα ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση, εντός χρονικού διαστήματος  10 ημερών. Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να δώσει αληθή και ακριβή δεδομένα.  Η «Εταιρεία» ουδεμία υποχρέωση και ευθύνη φέρει για την επαλήθευση των δεδομένων που δίνει ο «Πελάτης» και προσφέρει την εκάστοτε υπηρεσία βάσει των πληροφοριών που παρέχει ο «Πελάτης»

Προσφορές
Για κάθε προσφορά που ζητείται από τον «Πελάτη» η «Εταιρεία» οφείλει να του απαντήσει εντός 10 ημερών, εφόσον έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Η επιλεγείσα υπηρεσία ενεργοποιείται μετά την αποδοχή της προσφοράς και πληρωμή της υπηρεσίας (εξόφληση ή δόσεις). Στην περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί τα απαραίτητα στοιχεία, το xorafaki θα επικοινωνήσει για ενημέρωση στο e-mail που έχει ο «Πελάτης».

Πιστοποίηση
Το κόστος επιθεώρησης για την πιστοποίηση με τα προτεινόμενα πρότυπα συμπεριλαμβάνεται στο κόστος της προσφοράς που συντάσσεται ανά περίπτωση από το xorafaki.gr.  
Η αγορά της υπηρεσίας «πιστοποίηση» συνεπάγεται την αποδοχή των όρων του εκάστοτε προτύπου και τη σύναψη σύμβασης με τον εκάστοτε φορέα πιστοποίησης και το xorafaki.gr εφόσον είναι απαραίτητο.
Η επιλογή του εκάστοτε φορέα πιστοποίησης πραγματοποιείται από το xorafaki.gr και γίνεται αποδεκτή από τον «Πελάτη», ενώ ταυτόχρονα ο Πελάτης αποδέχεται επιπλέον  τους όρους χρήσης του Φορέα.
Η τυχόν εμφάνιση μη συμμορφώσεων κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης και ο τρόπος κάλυψης των μη συμμορφώσεων αποτελούν ευθύνη του «Πελάτη». Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάλυψη μη συμμορφώσεων ο φορέας ή σε όποια άλλη περίπτωση ορίζεται από το εκάστοτε πρότυπο, ο φορέας πιστοποίησης μπορεί να προχωρήσει σε ανάκληση πιστοποιητικού. Οι πιστοποιήσεις βάσει των αναφερόμενων προτύπων ορίζονται από το xorafaki.gr και ο «Πελάτης» οφείλει να αποδέχεται και να παρέχει κάθε πληροφορία στην διάρκεια της επιθεώρησης.

Εκπαιδεύσεις προσωπικού
Οι εκπαιδεύσεις στο προσωπικό πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης του «Πελάτη» και της «Εταιρείας» και το κόστος διαμορφώνεται αναλόγως της εκάστοτε περίπτωσης (είδος εκπαίδευσης, αριθμός εκπαιδευομένων, τοποθεσία κ.α.). Στην περίπτωση που η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε χώρο του «Πελάτη», ο «Πελάτης» υποχρεούται στην παροχή κατάλληλων υποδομών.
Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή και  αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του xorafaki.gr και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Ένταξη σε επενδυτικά προγράμματα
Η υπηρεσία κοστολογείται αναλόγως το επενδυτικό πρόγραμμα, το είδος και ύψος της επένδυσης και υπογράφεται συμφωνητικό μεταξύ του «Πελάτη» και της «Εταιρείας» με τους όρους που διέπουν την μεταξύ τους σχέση. Εναλλακτικά, η αποδοχή προσφοράς από τον «Πελάτη» έχει την ισχύ Συμφωνητικού.
Η «Εταιρία» συντάσσει και υποβάλει  φάκελο/αίτηση ένταξης σε επενδυτικά προγράμματα,  βάσει των στοιχείων και των δικαιολογητικών που του παρέχει ο «Πελάτης» και των όρων του συμφωνητικού που διέπει την συμφωνία μεταξύ των 2 μερών.
Η «Εταιρία» οφείλει να ενημερώνει τον «Πελάτη» για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και για τις απαιτήσεις των αρμοδίων φορέων, εφόσον της έχουν κοινοποιηθεί.    Η «Εταιρία» δεν φέρει καμία ευθύνη αν έχει ενεργήσει κατά τα δέοντα ενημερώνοντας τον «Πελάτη» για τυχόν απαιτήσεις των αρμόδιων φορέων ή ελλείψεις δικαιολογητικών του «Πελάτη».

Ε. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή, απόδοση του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου και των μελετών των παρεχόμενων υπηρεσιών (κείμενα και/ή εικόνες ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο) της  με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, για οποιαδήποτε χρήση, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της «Εταιρείας» Νόμος 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. Αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του xorafaki.gr και διέπετε από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στο xorafaki.gr ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.
Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που μπορούν να συγκαταλέγονται στο xorafaki.gr έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

Στ. Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη του Δικτυακού μας τόπου

1. Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE ( Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET ). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

2. Περιορισμός ευθύνης Δικτύου. Η  «Εταιρεία» χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της «Εταιρείας» για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας. Η «Εταιρεία»  σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο της.

3. Αποκλεισμός συμβουλών. Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

4. "Δεσμοί" (links) προς άλλα sites. Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιασδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

5. E-Mail Service. H υπηρεσία e-mail service από το Δικτυακό μας τόπο παρέχεται σε όσους χρήστες / επισκέπτες το επιθυμούν, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν μια σχετική φόρμα με κάποια προσωπικά τους στοιχεία υποχρεωτικά (και κάποια άλλα προαιρετικά), εφόσον οι ίδιοι το θέλουν και μόνο τότε. Με αυτόν τον τρόπο εγγράφονται στους λήπτες παραληπτών στοιχείων από το e-mail service ( πχ. Newsletters, Ενημερωτικά Δελτία, Δελτία Τύπου κλπ. ), χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και ανήκουν κατ΄ αποκλειστικότητα στην δικαιούχο. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δικτυακού μας τόπου η εγγραφή ή όχι στη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και η ενδεχόμενη διαγραφή κάποιου ενδιαφερόμενου.

Ζ. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
1. Το xorafaki.gr διατηρεί ρητώς το δικαίωμα ώστε σε όλες ανεξαιρέτως τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών  να προβάλλει  το λογότυπό του και διαφημιστικά μηνύματα κάθε τύπου, τεχνολογίας, διάστασης, και μεγέθους (stamp, banner, pop up, Webover, full view, popup, intersistial, Advertorials, text links κλπ).
2. Το xorafaki.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών του με τρίτους παρόχους υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στο xorafaki.gr και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
3. Σε περίπτωση που επιλεγεί υπηρεσία «με διαφημίσεις» με χαμηλότερη τιμή από την αντίστοιχη «χωρίς διαφημίσεις» ενημερώνουμε ότι o «Πελάτης» μπορεί να δέχεται στα προσωπικά του στοιχεία πληροφοριακό ή  διαφημιστικό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό τρίτων.
4. Κάθε άλλο θέμα ή πρόβλημα, Υποχρέωση ή Δικαίωμα που δεν αναφέρεται ρητώς στους Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας, θα επιλύεται έπειτα από επικοινωνία και συμφωνία των δύο πλευρών «Εταιρείας» και «Πελάτη» έπειτα από στοιχεία επικοινωνίας που θα παρέχει η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ και οι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ αυτής.
5. Τα λογότυπα, τα γραφικά και τα λεκτικά κείμενα που παρουσιάζονται στην παρούσα ιστοσελίδα και σε κάθε διασύνδεση ή αναπαραγωγή αυτής, αναμετάδοση ή κάθε τρόπου προβολή ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία Lotus AE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, η οποία εταιρεία κατέχει και διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα για χρήση αυτών.
6. Φορολογικά  η δραστηριότητα της Ιστοσελίδας ως κοινωνική δραστηριότητα, κοινωνική επιχείρηση και συντονιστής ανάμεσα στην «Εταιρεία» και στον «Πελάτη» παραμένει στο Νομικό Πρόσωπο Lotus AE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με «ΑΦΜ 099766080, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και νόμιμο εκπρόσωπο την Γεωργία Δοξανάκη.
7. Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.
8. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
9. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
10. Αποζημίωση. Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική, απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη / επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου, αυτός (χρήστης/επισκέπτης) αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το Δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.
11. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»
Η χρήση της υπηρεσίας «Αγορά Υπηρεσίας» προϋποθέτει την αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων. Συνεπώς, εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους ορούς χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλει να απέχει από την χρήση της, άλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται όλους.

Τα στοιχεία της εταιρίας είναι:
ΛΟΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
Αιόλου 68-70, Αθήνα, 10559
Τηλ. 2103251801, Φαξ: 2103252222
Email: info@lotusconsulting.gr, info@xorafaki.gr
ΑΦΜ: 099766080
ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Γεωργία Δοξανάκη

Η υπηρεσία «Αγορά Υπηρεσίας» αφορά στην on-line πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής(προπληρωμένης)  κάρτας, κατάθεση σε λογαριασμό της Εταιρίας των επισκεπτών της ιστοσελίδας xorafaki.gr.
Για την ολοκλήρωση της πληρωμής απαιτούνται το Ονοματεπώνυμο του καταθέτη, η αιτιολογία της πληρωμής και το ποσό της πληρωμής, ενώ προαιρετικά μπορούν να καταχωρηθούν η επωνυμία και το ΑΦΜ της επιχείρησης.
Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με σκοπό την επιβεβαίωση της πληρωμής. Ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα δεν καταχωρούνται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας αλλά στα συστήματα πληρωμών vivapay & paypal. Εφόσον ο χρήστης έχει εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία και έχει αποδεχθεί τους όρους χρήσης, ανακατευθύνεται σε ιστοσελίδες vivapay & paypal όπου και ολοκληρώνει την πληρωμή. Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή ή webbankingο «Πελάτης» οφείλει να αναγράψει στα στοιχεία του στο όνομα του καταθέτη προκειμένου να ταυτοποιηθεί η πληρωμή.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ιστοσελίδα από τους χρήστες και τους συναλλασσόμενους εξυπηρετούν σκοπούς παροχής αιτούμενων υπηρεσιών. Όλα τα στοιχεία παραμένουν απόρρητα και δεν κοινοποιούνται προς τρίτους (άτομα ή εταιρίες). Για τους χρήστες, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει εμπορική συναλλαγή με την εταιρία, διατηρούνται μονό όσα στοιχεία επιβάλλονται από τον Νόμο και αφορούν στην εμπορική συναλλαγή.
Ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα όπως κωδικοί πιστωτικών καρτών (pin), λοιπών λογαριασμών και απόρρητοι κωδικοί δεν ζητούνται από τον διαδικτυακό τόπο www.lotusconsulting.gr η www.xorafaki.gr  με κανένα τρόπο. Η εξυπηρέτηση της ηλεκτρονικής συναλλαγής με χρήση πιστωτικής κάρτας γίνεται με πλήρως αξιόπιστο και διασφαλισμένο τρόπο, καθώς γίνεται ανακατεύθυνση στην ιστοσελίδα τράπεζας Alphabank και του συστήματος πληρωμών Paypal όπου γίνεται χρέωση της πιστωτικής κάρτας. Έτσι διασφαλίζεται ότι κανένα από τα ευαίσθητα δεδομένα της κάρτας δε γνωστοποιείται σε εργαζόμενο ή μέλος του. Τo απόρρητο των συναλλαγών διασφαλίζεται με κρυπτογράφηση τελευταίας τεχνολογίας, ώστε κατά την μεταφορά και διαδικτυακή επικοινωνία τα ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα να μην είναι δυνατόν να υποκλαπούν.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μια πληρωμή είναι δυνατόν να ακυρωθεί κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή επικοινωνίας μέσω email, έως τις 10:00 το πρωί της επομένης από την συναλλαγή. Στην περίπτωση που έχει διαπιστωθεί από την «Εταιρεία» ότι η πληρωμή πρέπει να ακυρωθεί, το πόσο που έχει καταβληθεί επιστρέφεται στον πελάτη μέσω των διαδικτυακών διαδικασιών που παρέχει η υπηρεσία vivapay και το σύστημα πληρωμών Paypal ή με επιστροφή στον τραπεζικό του λογαριασμό.
Ό χρήστης έχει το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του πελάτη εντός 14 ημερών  όπως ορίζει ο Νόμος 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει